Llista d’incompliments de l’Ajuntament de Cabassers

Llista d’infraccions de la legislació que comet l’Ajuntament de Cabassers:

❌ 1- Incompliment de l’article 18.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística: es nega a oficialitzar el topònim català del municipi, Cabassers, i manté la forma castellana imposada pel franquisme, Cabacés.

❌ 2- Incompliment de les disposicions sobre transparència: no publica les actes dels plens, infringint les disposicions que al respecte contenen l’art. 70 de la Llei 7/1985, els arts. 155.1 i 156.1 del Decret Legislatiu 2/2003, l’art. 10.2 de la Llei 29/2010, l’art. 8l de la Llei 19/2014 i l’art. 13d de la Llei 39/2015.

❌ 3- Incompliment de l’artcle 105.4 de la Llei Municipal, ja que no respon les preguntes escrites formulades als plens.

No ha respost aquestes preguntes presentades al ple del 19/09/2023:
a) Per què la bassa de la Foia està buida en el moment de més risc d’incendi forestal.
b) Si el fet que la bassa contra incendis de la Foia estigui buida ha motivat l’ajornament de la festa del 5 d’agost.
c) La situació de l’estació depuradora d’aigües residuals.
d) En quina situació jurídica es troba l’antic dipòsit d’aigües fecals del clavegueram que ara usa l’Agrícola i Secció de Crèdit.
e) Per què no respon al Síndic de Greuges.
f) En quina situació es troba la implantació del Sistema Intern d’Informació que preveu la Llei 2/2023.
g) Si té cap previsió de quan arribarà al municipi la xarxa de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya.
h) Si ha presentat algun projecte o ha demanat alguna subvenció relacionada amb el Projecte “Treball a les Comarques” del SOC per tal de fomentar l’ocupació a Cabassers.
i) Quina solució planteja per tal de garantir la recepció del senyal de telefonia mòbil de Movistar.

❌ 4- Incompliment de l’article 51 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ja que no executa tots els acords aprovats pel Ple.

No ha executat aquests acords aprovats al ple del 19/09/2023, tots presentats per Junts:
a) Proposta de resolució perquè l’Ajuntament dediqui una plaça al Primer d’Octubre de 2017.
b) Proposta de resolució perquè el ple acordi fer retirar un tauler d’anuncis i una bústia fixats a la façana romànica de l’església de Cabassers.
c) Proposta de resolució perquè el ple acordi la digitalització i la publicació de tots els llibres d’actes i actes anteriors a l’11 de juny de 2011 i que mantingui el registre actualitzat amb les actes més recents disponibles.
d) Proposta de resolució perquè el ple acordi que l’Ajuntament sol·liciti a l’Agència Catalana de l’Aigua que utilitzi cartells en català a l’estació depuradora de Cabassers.

❌ 5- Incompliment de l’article 106 de la Llei Municipal, en negar-se arbitràriament a incloure determinades propostes de resolució a l’odre del dia dels plens ordinaris:

No ha volgut incloure, sense fonament de Dret, aquesta proposta de resolució al ple ordinari del 19/09/2023:
a) Proposta de resolució perquè l’Ajuntament acati l’article 18.1 de la Llei 1/1998 de Política Lingüística i oficialitzi el nom català del municipi, Cabassers.

❌ 6- Incompliment dels articles 22, 23, 28 i 39 de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.