Resum del ple ordinari del 20 de desembre de 2023

La sessió comença a les 19:12h perquè el sistema de gestió de documents ACTIO està fora de servei i cal imprimir alguns materials necessaris per al desenvolupament del Ple.

La sessió s’inicia amb la votació de les actes de les sessions de 19/09/2023 i 13/11/2023, que aprovem en considerar que reflecteixen fidelment el que s’hi va tractar i dir.

No tenim comentaris sobre la dació de comptes dels decrets de la presidència dels núms. 125 a 168 de 2023.

Es passa a debatre el pressupost 2024. Preguntem quins punts s’han tingut en compte de les propostes i condicions que vam presentar al govern per a poder-lo aprovar. Responen que les condicions que demanàvem no s’han complert (iniciar els tràmits de legalització de la font de la Foia i iniciar el procediment de canvi de nom oficial del municipi per a complir la Llei de Política Lingüística). Ens expliquen que hi ha una partida de 2.000 euros per a manteniment de camins però que el Parc Natural de la Serra de Montsant s’ha compromès a reparar el de Cavaloca, amb un pressupost de 24.000 euros. Que s’ha demanat una subvenció de 100.000€ a l’ACA per a substituir els comptadors però que no s’ha incorporat al pressupost perquè no se sap si serà concedida, tot i que sí que hi ha una partida de 2.000€ per adquirir una eina per a detectar fuites d’aigua. No hi ha partida per a crear colònies de gats comunitaris perquè l’Ajuntament no disposa d’un lloc, li repercutiria un cost i no té els mitjans, i l’alcalde diu que creu s’hauria de fer una associació de protecció dels gats i l’Ajuntament es faria càrrec de les despeses. En canvi, hi ha partida per a esterilització i desparasitació de gats comunitaris i compra de gàbies. No s’han tingut en compte les propostes que formulàvem per a Cultura (augmentar el fons bibliogràfic de la biblioteca i prospeccions arqueològiques no invasives mitjançant georadar). En conseqüència hem votat en contra del pressupost.

Acabada la part resolutiva hem presentat una moció per tal que sigui incorporada a l’ordre del dia del Ple prèvia la votació per a ser declarada urgent, com preveu l’article 91 del ROF. L’alcalde ha comentat que “estaria bé que quan vulguis presentar una moció ho donis a conèixer, perquè ara ens enganxes que tampoc no sabem què és”. Hem respost que hem hagut de presentar la moció perquè ens han rebutjat totes les propostes de resolució que volíem incorporar a l’ordre del dia del ple, i que una d’elles, la referent al compliment de la Llei de Política Lingüística, es presenta ara en forma de moció per via d’urgència. La justificació es basa en aquests fonaments:

Presento una moció perquè s’iniciï el procediment de canvi de nom oficial del municipi per a complir l’article 18.1 de la Llei 1/1998, de Política Lingüística, que fa 25 anys que s’incompleix. Això és contrari al principi de legalitat i al ple sotmetiment de l’Administració a la Llei i al Dret que estableix l’article 9 de la Constitució. Com saben tots els membres el Ple, i si no ho saben ara ho expliquem, el nom oficial del municipi és Cabacés (ce, a, be, a, ce, e amb accent tancat, essa), forma que no compleix la Llei de Política Lingüística per no respectar la normativa de l’Institut d’Estudis Catalans; l’IEC fixa la forma Cabassers (ce, a, be, a, essa, essa, e, erra, essa) per al topònim, que és la única que pot ser oficial, en tant que és la única que és legal perquè respecta la normativa lingüística, com requereix la llei. El canvi de nom oficial del municipi és competència del Ple. Dur a terme accions encaminades a evitar que s’iniciïn els procediments que han de portar al compliment de la llei seria una arbitrarietat dels poders públics, prohibida per l’article 103 de la Constitució. Com fixa la Sentència del Tribunal Suprem 1206/2021: “no hi ha un interès general superior, en l’odre constitucional, al que la llei es compleixi”. Complir la llei és una urgència.

L’alcalde ha declarat que no veu urgent la moció perquè “han passat vint-i-cinc anys i pot passar un any més , o un mes o dues setmanes” sense complir el que es demana. Feta la votació, tots els membres de l’equip de govern (5) han votat en contra de la urgència i tots els de l’oposició a favor (2), i el ple ha rebutjat modificar l’ordre del dia per a incloure-hi la moció referida.

A la part de control del Ple hem formular vint preguntes verbals, que han estat respostes pel govern (adjuntem un resum de les respostes amb només allò directament relacionat amb les preguntes; els comentaris que es van fer a cada pregunta no relacionats amb la matèria es poden escoltar a l’enregistrament del ple):

1- Per què no s’han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona els següents acords, infringint de l’art. 9.1 a) de la Llei 19/2014, de transparència:

Sessió del 14/07/2023, ple d’organització

Nomenament de tinent d’alcalde (punt 1)

Delegació específica d’atribucions en regidors (punt 2)

Nomenament dels representants de l’ajuntament als òrgans col·legiats (punt 6)

Sessió del 19/09/2023

Delegació específica d’atribucions en regidors (punt 6)

Delegació de competències del Ple en l’alcalde (punt 7) – vulnera també art. 51.2 del ROF

Resposta: que l’administració local està tenint un increment de feina pel volum d’escrits que s’estan presentant a l’Ajuntament i que els estan donant sortida, i que tot el que estigui pendent s’anirà publicant en els propers dies.

2- D’acord amb l’article 105.4 del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, les preguntes que es formulen per escrit a la part de control dels plens ordinaris s’han de respondre per escrit en el termini d’un mes. No hem rebut resposta a cap de les preguntes presentades per escrit al darrer ple ordinari. Per què no s’han respost i quan es respondran?

Resposta: Pel mateix motiu que la pregunta anterior (volum de feina de l’administració), i que no saben quan es respondran perquè “depèn dels serveis administratius de l’ajuntament”.

3- Al costat del transformador elèctric hi ha dues caixes de connexions, una de les quals controla l’enllumenat municipal. Totes dues estan apedaçades: una amb cinta aïllant i l’altra amb filferro, i es poden obrir sense cap dificultat. Això suposa un risc per a la seguretat. És conscient el govern del mal estat d’aquestes caixes elèctriques? Les pensa reparar?

Resposta: El govern és conscient de la situació de fa temps, que és una urgència reparar-ho i que es repararà, però no s’especifica quan.

4- Al parc hi ha un cartell turístic, instal·lat fa anys pel Consorci per al Desenvolupament del Priorat, amb informació desactualitzada. Tots els comerços que hi apareixen ja no existeixen, i els que hi ha actualment no hi surten. També s’hi indica una cabina telefònica que ja no hi és. Sovint hi ha visitants consultant aquests plafons. Es farà alguna gestió per actualitzar aquesta informació obsoleta? En cas que no es pugui, es retirarà el plafó?

Resposta: Quan es van fer nous plafons de promoció turística van estar mirant de col·locar-los allí, però el suport no és propietat de l’Ajuntament, i que van deixar el tema aparcat pendent de saber si podien treure aquells plafons o fixar-hi a sobre uns de nous actualitzats.

5- El Ple ordinari del 19 de setembre de 2023 va acordar dedicar una plaça al Primer d’Octubre de 2017. Quan està previst dur a terme aquest acord i inaugurar la plaça?

Resposta: s’ha d’encarregar el cartell i l’agutzil el col·locarà.

6- El Ple ordinari del 19 de setembre de 2023 va acordar fer retirar els elements utilitaris clavats a la façana de l’església, declarada BCIL. Es tracta d’una bústia i d’un tauler d’anuncis. Per què encara no s’han tret aquests objectes de la façana romànica?

Resposta: Es va comunicar a la propietat de l’edifici però encara no han atès el requeriment.

7- El Ple ordinari del 19 de setembre de 2023 va acordar publicar totes les actes dels plens a la seu electrònica de l’Ajuntament. Per què no s’ha complert l’acord? Per què no s’han publicat ni tan sols les actes que ja tenen format digital nadiu?

Resposta: Per volum de feina de l’administració.

8- A l’arxiu municipal s’hi troben a faltar les actes dels plens de 1931 a 1933 i de 1935 a 1939. Quines gestions s’estan fent per a localitzar-les?

Resposta: Es revisarà a veure si es troben.

9- El 17/06/2023 vam demanar un despatx per al grup municipal Junts-CM a l’Ajuntament. Vam reiterar aquesta demanda el dia 11/07/2023. Per què no s’ha atès? Quan s’atendrà?

Resposta: L’Ajuntament no està obligat a cedir un despatx, i que la sala dels plens està a disposició del grup municipal.

10- El 17/06/2023 vam demanar disposar d’una bústia pel grup municipal Junts-CM a l’Ajuntament, com contempla la legislació vigent. Per què no s’ha instal·lat? Quan s’instal·larà?

Resposta: S’ha de comprar la bústia i penjar-la.

11- El 17/06/2023 vam demanar que les dades de contacte del grup municipal Junts-CM constessin a la pàgina web de l’Ajuntament. Aquesta, en canvi, està desactualitzada i encara mostra les dades del mandat 2019-2023. Per què no consten les dades de contacte del grup Junts-CM a la web? Quan s’hi faran constar?

Resposta: La tasca administrativa està col·lapsada, el manteniment de la web el fa la Diputació.

12- El dia 06/10/2022 jo mateix vaig oferir a l’Ajuntament el domini d’internet cabassers.cat, de forma gratuïta i sense cap classe de condició ni de contraprestació. No s’ha contestat mai aquest oferiment, ni tan sols les sol·licituds enviades pel Síndic de Greuges de Catalunya demanant per què no es contesta la instància enviada sobre aquella matèria. Al ple de setembre de 2023 també vaig registrar una pregunta escrita (encara sense resposta) demanant per què no es contesta al Síndic. Per tant, pregunto: atenent al fet que la denominació legal del municipi és Cabassers, li interessa al govern municipal disposar gratuïtament i sense condicions de cap classe del domini cabassers.cat? Voleu que us transfereixi la propietat d’aquest domini?

Resposta: Sí.

13- S’han cobrat els Fons de Transició Nuclear? Si no, es coneix una previsió de quan es cobraran?

Resposta: No s’han cobrat i no se sap quan es cobraran.

14- Totes les entitats locals i els ens del seu sector públic tenen l’obligació de disposar de sistemes interns d’informació d’acord amb allò previst a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. El termini general per implementar aquest sistema intern d’informació acabava el 13 de juny de 2023, si bé com a excepció els municipis de menys de 10.000 habitants disposaven de marge fins l’1 de desembre de 2023. En quina situació es troba la implantació del sistema intern d’informació que preveu la Llei 2/2023 en aquest Ajuntament?

Resposta: No s’ha implementat.

15- Quina és la implicació de l’Ajuntament en l’organització de la “Fira de l’oli Baronia de Cabacés”?

Resposta: Promocionar un producte local del municipi.

16- L’Ajuntament ha pagat factures per un import de 5.486,91€ de despeses directament relacionades amb la “Fira de l’oli Baronia de Cabacés”: contractació de publicitat i contractació d’activitats d’animació. El compte general de 2022 mostra que també es va concedir una subvenció directa a la Cooperativa per import de 1.500€ per a la fira (pàg. 77 del document). Enguany s’ha concedit o es pensa concedir a la Cooperativa alguna subvenció directa pel mateix concepte i de quin import?

Resposta: Se li ha concedit una subvenció de “2.000 o 2.500 euros” “igual que es fa amb l’Associació de Joves i igual que es fa amb diverses entitats o s’ha fet amb la Societat”.

17- A l’entrada al nucli de població per la carretera s’hi sent una pudor molt desagradable del clavegueram, que encara desaigua al Barranquet. Quan entrarà en fucionament l’estació depuradora?

Resposta: A finals de gener.

18- Les escales que porten de l’aparcament del Puntarrer al parc tenen esgraons amb parts de fusta, que es deterioren. Està previst fer-hi algun manteniment?

Resposta: Cada any o cada any i mig es pinten.

19- Quines mesures de riscos laborals es prenen per a la instal·lació dels llums de Nadal?

Resposta: “Totes”

20- La candidatura “Independents per Cabacés-AM” utilitza l’edifici de l’Ajuntament per reunir-se?

Resposta: No.

A més, vam introduir cinc preguntes escrites perquè siguin respostes per escrit:

Pregunta perquè el govern expliqui quines mesures ha dut a terme per a garantir la prestació dels serveis municipals en matèria de protecció i benestar animal que la Llei 7/2023 encomana a l’Ajuntament

Pregunta perquè el govern expliqui per què desatén les sol·licituds del grup municipal Junts-Compromís Municipal, si les pensa atendre i quan

Pregunta perquè el govern expliqui per què es nega a complir la Llei de Política Lingüística

Pregunta perquè el govern expliqui si ha iniciat els tràmits per a sol·licitar les concessions d’aprofitament d’aigües de la font de la Foia davant la Confederación Hidrográfica del Ebro

Pregunta perquè el govern expliqui els usos que està tenint el vehicle elèctric de l’Ajuntament, quines persones l’han fet anar i quants quilòmetres ha fet.

Podeu recuperar l’enregistrament de la sessió aquí:

Compartiu aquesta informació

Cerca

Notícies destacades

 • Junts aconsegueix eliminar l’IVA de l’oli d’oliva
  Junts aconsegueix eliminar l’IVA de l’oli d’oliva

  Aquesta mesura és fruït de la negociació del reial decret 8/2023 del mes de gener. El dia 10 de gener Junts per Catalunya negocia amb el PSOE millores en l’autogovern i el benestar i qualitat de vida dels catalans. Incorpora en els Reials Decrets, entre d’altres mesures, la rebaixa del 5% al 0% de l’IVA…

 • Resum del ple extraordinari del 18 de juny de 2024
  Resum del ple extraordinari del 18 de juny de 2024

  L’ordre del dia del ple extraordinari del 18 de juny de 2024 només tenia dos punts, ambdós relacionats amb l’abastiment d’aigua. El primer punt era l’aprovació definitiva del projecte “Construcció d’un nou pou amb caseta al polígon 10, parcel·la 123 de Cabacés”, amb un pressupost de 110.525,99€, aprovar la relació detallada de béns i drets…

 • Convocatòria de ple extraordinari pel 18 de juny
  Convocatòria de ple extraordinari pel 18 de juny

  El proper 18 de juny de 2024, a les 19h i a la sala de plens de l’Ajuntament de Cabassers, se celebrarà una sessió extraordinària amb dos punts a l’ordre del dia: 1- Aprovació definitiva del projecte “Construcció d’un nou pou amb caseta al polígon 10, parcel·la 123 de Cabassers”. Aquest projecte fou aprovat inicialment…

Categories