Resum del ple extraordinari del 14/07/2023

El ple s’ha iniciat amb retard perquè l’alcalde ha fet tard i, a més, hi ha hagut una interrupció del subministrament elèctric, que s’ha recuperat un cop iniciada la sessió. Això ha provocat que no haguem pogut emetre en directe la sessió, però l’hem enregistrat igualment i es pot veure aquí.

En primer lloc s’han tractat les esmenes presentades per Junts a les propostes de resolució dels punts 3 i 4 de l’ordre del dia. La primera, sobre la periodicitat dels plens ordinaris, l’han desestimat, i la segona ha provocat la retirada de l’ordre del dia de la proposta de resolució sobre la constitució de la Comissió Especial de Comptes. El Sr. Secretari ha proposat que l’esmena fos rebutjada i la proposta de resolució aprovada, i que en tot cas hi presentéssim recurs. Hem comunicat que si el procediment era aquest presentaríem recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, i tot seguit el Sr. Secretari ha comunicat a l’alcalde que no li podia donar certesa jurídica sobre aquella esmena. El fons de l’assumpte és que la legislació preveu que només els membres dels grups polítics municipals poden formar part de la Comissió Especial de Comptes, i que només s’ha constituït el Grup Polític Municipal de Junts-CM perquè els regidors d’ERC no han demanat crear grup propi ni adscriure’s-hi ni en temps ni en forma. L’alcalde inicialment volia desestimar l’esmena amb l’argument que a la Comissió Especial de Comptes hi ha tres membres i que “no no, res, sempre ha sigut així” .Però finalment ha decidit retirar la proposta de resolució esmenada, que serà tractada al següent ple i havent estat sotmesa a un informe jurídic, ja que el Sr. Secretari no li ha pogut garantir la seguretat jurídica de rebutjar l’esmena.

L’alcalde, en desestimar l’esmena sobre el nombre de plens ordinaris anuals, ha afirmat que “la periodicitat dels plens no és que sigui una cosa molt rellevant” i que “la periodicitat dels plens va en funció de la feina que hi ha en cada època de l’any a l’ajuntament; hi ha èpoques que n’arribem a convocar fins a quatre, cinc; vull dir que és irrellevant“. És a dir, no coneix la diferència entre plens ordinaris, plens extraordinaris i plens extraordinaris urgents, i que els ordinaris tenen una periodicitat fixada, mentre que els extraordinaris, segons el seu nom ja indica, es convoquen depenent de les circumstàncies.

El regidor Sr. Bolumar ha preguntat si l’escrit d’esmenes constava al registre de l’Ajuntament. El Sr. Secretari li ha respost que sí, i el Sr. Bolumar ha preguntat “doncs per què hi posa Cabassers si és Cabacés?“. Li hem respost que “hi ha tota una parrafada que ho explica molt bé”, en referència a la fórmula que utilitzem als documents per a ressaltar la il·legalitat del topònim oficial del municipi.

Tractades les esmenes, s’ha procedit a passar al punt 1 de l’ordre del dia, que era donar compte del Decret d’Alcaldia 2023-0000089 en el que s’acordava el nomenament de la Regidora Eva Torà Margalef com a Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Cabassers. Un cop llegida, l’alcalde ha preguntat quants vots a favor hi havia, al que li hem respost que això no es pot votar, perquè l’acte només dona compte d’un decret d’alcaldia.

El punt 2 de l’odre del dia era per a donar compte del Decret d’Alcaldia 2023-0000090 en que s’acordava la delegació específica d’atribucions de gestió fetes per l’Alcalde en favor del Regidors, que ha estat com segueix:

ÀreaAtribucionsRegidor Delegat
Àrea de promoció econòmicaAgriculturaSr. Ramon Bolumar Vall
 TurismeSra. Manuela Marchena Ferrer
Àrea de serveis a la personaJoventutSr. Martí Miró Bolumar
 CulturaSra. Manuela Marchena Ferrer
 EnsenyamentSra. Eva Torà Margalef
 EsportsSr. Martí Miró Bolumar
 Piscina municipalSr. Ramón Bolumar Vall
 Igualtat i feminismeSr. Eva Torà Margalef
Àrea de serveis al territoriUrbanismeSr. Ramon Bolumar Vall
Àrea de serveis internsParticipació ciutadanaSra. Eva Torà Margalef
 Hisenda localSr. Martí Miró Bolumar

S’han adonat, però, que faltaven competències per a delegar, la qual cosa reflecteix precipitació de la decisió, i de moment les atribucions s’han quedat com mostra la taula anterior.

El punt 3 de l’ordre del dia ha estat la proposta de resolució sobre la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple. Hi hem votat EN CONTRA per aquest motiu:

A l’acta del ple d’organització del mandat 2019-2023, celebrat el 4 de juliol de 2019, es va establir una periodicitat de dos mesos per a les sessions ordinàries dels plens de la Corporació, en un moment en què la composició del ple era monocolor. Avui en dia al ple hi ha dues forces polítiques diferents, amb govern i oposició, i entenem que limitar les sessions ordinàries a la periodicitat mínima fixada legalment va en detriment de la participació política i del pluralisme. No és encertat, a parer nostre, reduir el nombre de sessions plenàries ordinàries respecte el darrer mandat quan, durant el present, el pluralisme polític del ple fa més necessària que abans la possibilitat de presentació de propostes, debat i assoliment d’acords.

El punt 4 de l’ordre del dia ha estat retirat per sotmetre a estudi jurídic l’esmena que hi hem presentat.

El punt 5 de l’ordre del dia era una proposta de resolució per a la fixació de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació, que proposava fixar una retribució anual de 9.996,48€ a l’alcalde, amb una dedicació parcial del 75%. El Sr. Secretari ha explicat que s’ha decidit fixar la retribució per a l’alcalde “perquè és qui fa les majors tasques i qui té més responsabilitat“, a la qual cosa l’alcalde ha afegit que “això no vol dir que no es pugui establir un altre…, ara està establert així, però això no vol dir que no es pugui canviar“. Hi hem votat EN CONTRA per aquestes raons:

“He votat en contra perquè entenc que el diner públic surt dels impostos dels ciutadans i ha de servir perquè s’ofereixi un servei de qualitat. Aquest Ajuntament tots sabem que no està plenament sotmès al Dret, que no respecta el principi de legalitat. Sense anar més lluny: no es publiquen les actes puntualment, les més noves són del 2021, del 2022 no n’hi ha cap i del 2023 tampoc. Més problemes que hi ha: no es compleix la Llei de Política Lingüística, no es compleix la Llei de Memòria Democràtica, no es compleix la Llei de Transparència. Els plens no s’avisen. Legalment s’han d’avisar, s’ha de facilitar el dret a la informació i el dret a la participació a la ciutadania. Sóc jo, com a Junts, qui està publicitant avui en dia la convocatòria, l’ordre del dia, qui està publicant les actes. Això ho ha de fer l’Ajuntament. De la mateixa manera que el Sr. alcalde al·ludeix a una sèrie de legislació per a assignar-se un sou, també hi ha una altra legislació que obliga l’Ajuntament a complir una sèrie de mesures que no s’estan complint. El Sr. Pujals, el dia de la seva proclamació com a batlle, va afirmar que per ell “primer és Cabassers, segon és Cabassers, tercer és la comarca i quart compromís amb el país”. Si el país no tingués compromís amb Cabassers el senyor batlle no podria cobrar cap sou, no seria batlle, no seríem regidors, no seríem en un edifici de l’Ajuntament de nova planta, no tindríem els carrers asfaltats. Per tant, Cabassers no és un quist, allà, allunyat de tot; forma part del país, és el que s’ha d’entendre. I el país és també la norma. Respectar la norma és important, sobretot perquè si no es fa es vulneren drets fonamentals, es conculquen drets dels ciutadans, i un ajuntament no els ha de conculcar. Ho torno a repetir: totalment a favor que qui exerceix un càrrec públic de servei el cobri, totalment a favor. Però ha de ser de servei, no ha de ser arbitrari. Per tant entenc que el sou està justificat, però entenc que ho estarà més el dia que l’Ajuntament respecti plenament l’Estat de Dret.”

L’alcalde ha respost això:

“Si vol li contestaré. Aquí en una reunió de treball ja li vaig dir que aquí el que ens falten és mans, mans per treballar pel poble. Independentment dels ideals que cadascú tingui i de les idees que tingui. I compromesos amb el país hi estem. El que no es pot fer és trepitjar de manera, perquè… de manera efectiva a la gent perquè hi hagi una voluntat que s’ha escoltat, per exercir aquestes llibertats i compromesos que dius tu amb el país. I pel que fa a les actes, a veure, ja t’ho vaig dir en una reunió de treball que la feina administrativa és feixuga, que l’Ajuntament de Cabassers, ho ha dit abans el secretari, i bé, tu ets ben lliure de publicar-les. Que s’han de publicar? Sí. Sí que s’han de publicar. Però vull dir que no és tan sols tot això, l’Ajuntament és més que tot això. Jo no dic que no s’hagin de publicar, perquè jo si li ordeno a ell [referint-se al Sr. Secretari] que les publiqui les publicarà. No estem amagant res, no estem fent cap il·legalitat de res, vull dir, tot està els comptes clars: el compte general, tot es publica a l’estat, tot es publica al Butlletí Oficial de la Província. No hi ha ni un sol cèntim, no hi ha ni una sola resolució i no hi ha cap irregularitat. Vull dir, no hi ha sigut mai. I és dels ajuntaments més exemplars administrativament de la regió.”

L’argument “aquí el que ens falten és mans, mans per treballar pel poble” és populista. L’oposició treballa pel poble. Sense anar més lluny, l’oposició treballa fent la feina que el govern municipal es nega a fer: publicitar la convocatòria dels plens, difondre’n els enregistraments i publicar les actes, garantint el dret dels ciutadans a la participació i a la informació. La feina de l’oposició és aportar transparència on participa, vigilant que l’Ajuntament faci les coses bé i denunciant les arbitrarietats i les situacions contràries al Dret, que són intrínsecament contràries als ciutadans. Ja els vam dir el 22/06/2023 que només acceptaríem parlar de formar part del govern si l’Ajuntament eliminava completament la inseguretat jurídica en què es troba, observant el principi de legalitat i sotmetent-se plenament al Dret, ja que no assumirem riscos jurídics que ni provoquem, ni fomentem, ni mantenim, ni compartim, sinó tot el contrari: farem tot el que calgui perquè s’acabin. En tot cas de mans al govern no n’hi falten, atenent al fet que es van presentar a les eleccions amb una llista multitudinària, de 17 persones.

El punt 6 de l’ordre del dia era una proposta de resolució sobre el nomenament dels representants de l’Ajuntament de Cabassers als òrgans col·legiats. Hi hem votat EN CONTRA perquè els representants ho són en nom de l’Ajuntament sencer, no en nom del govern municipal. El vot ha estat contrari perquè el govern els ha nomenat sense consultar-nos res. S’ha iniciat un debat on els Srs. Pujals i Bolumar han confós els conceptes i han volgut entendre que ens queixàvem de no formar part del govern. De fet a finals de juny no vam acceptar la seva oferta per a formar-ne part i vam rebutjar parlar d’aquesta possibilitat fins que l’Ajuntament respecti plenament el principi de legalitat i no cometi arbitrarietats, ja que no volem assumir la responsabilitat jurídica que pugui derivar-se de les infraccions que denunciem. En paraules de l’alcalde: “vas marcar una línia vermella que o era allò o no res“. La “línia vermella” és el compliment de la llei, i lamentem que per al govern incomplir-la no sigui també una línia vermella sinó un hàbit. Al final ha acabat reconeixent que “se’t va preguntar si volies formar part de l’equip de govern“, demostrant que no han entès el fons de la qüestió, ja que el vot contrari no es motiva en el fet de no formar part del govern, sinó en el fet de no haver estat consultats sobre el nomenament d’uns representants que ho són en nom de l’Ajuntament i no només del govern.

El punt 7 de l’ordre del dia ha estat una proposta de resolució per a donar compte de la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Olga Masip, que va presentar un escrit de renúncia el 3 de juliol. El Ple ha pres coneixement d’aquest fet, i ha acordat remetre certificació de l’acord a la Junta Electoral Central, perquè expedeixi la credencial acreditativa de Cristina Masip Rofes, candidata següent en la llista en la qual va concórrer a les últimes eleccions municipals, perquè pugui prendre possessió dels seu càrrec. En una altra mostra de desconeixement del funcionament de la sessió, l’alcalde ha preguntat quants vots a favor hi havia, i li hem hagut de tornar a dir que aquesta proposta de resolució no es pot votar.

La renúncia és un acte personal que no necessita l’aprovació de ningú, i el ple l’ha de conèixer, però no es pot pronunciar sobre el fet. Particularment, Junts desconeix els motius de la renúncia, però siguin els que siguin vol expressar simpatia i suport per la regidora que plega, que considerem preparada, vàlida i íntegra. Renunciar no és un acte agradable; normalment és forçat per circumstàncies inassumibles o imprevistos, i volem mostrar la nostra solidaritat amb ella.

El punt 8 de l’ordre del dia era per a donar compte al Ple de la creació del grup polític municipal de Junts – Compromís Municipal, integrat pel regidor Carles Prats, que n’és també el portaveu. No s’ha constituït cap altre grup polític, de manera que tots els altres regidors són no adscrits.

El punt 9 de l’ordre del dia era una proposta de resolució per aprovar les festes locals de 2024: el divendres 2 de febrer, previ a sant Blai i per la Festa Major, i el dimecres 15 de maig, sant Isidre. L’hem votat A FAVOR.

Compartiu aquesta informació

Cerca

Notícies destacades

 • Volem que el pou que vol construir l’Ajuntament sigui del poble i per al poble
  Volem que el pou que vol construir l’Ajuntament sigui del poble i per al poble

  Volem que el pou que vol construir el govern municipal sigui del poble i per al poble. Per això hem votat en contra de la modificació del pressupost 02/2024, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, perquè creiem que cal anar pas a pas. El pou només es pot perforar en terrenys municipals, mai en…

 • Convocatòria de ple extraordinari pel 22 d’abril de 2024
  Convocatòria de ple extraordinari pel 22 d’abril de 2024

  S’ha convocat ple extraordinari pel proper dilluns, 22 d’abril de 2024, a les 19:30h, amb un sol punt a l’ordre del dia: Aprovació de la modificació del pressupost 02/2024 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Se sotmetran a consideració del Ple les següents matèries: Crèdit extraordinari (la partida no existeix al pressupost): 110.526€ per…

 • Demanem a l’Ajuntament de Cabassers que participi en la commemoració dels 700 anys del comtat de Prades
  Demanem a l’Ajuntament de Cabassers que participi en la commemoració dels 700 anys del comtat de Prades

  Enguany se celebren els 700 any del comtat de les Muntanyes de Prades i de la seva annexió a la baronia d’Entença. La baronia de Cabassers era una jurisdicció perifèrica del comtat (el comte hi administrava justícia penal en nom del rei, i el bisbe de Tortosa hi administava la justícia civil com a baró).…

Categories